Přijímací zkoušky 2022/2023

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023
Praha, srpen 2022
č. j.: MSMT-373/2022-17
Ministerstvo š kolství, m ládeže a t ělovýchovy p odle § 6 0c o dst. 1 z ákona č . 561/2004 S b.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60
odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve
školním roce 2022/2023.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 6 2 o dst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 8 8 o dst. 2 školského z ákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Mgr. Jan Mareš, MBA
náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

*Tiskopis přihlášky dostaneš ve škole. Můžeš si ho také stáhnout z webových stránek vybrané školy nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.

*Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti zodpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).

*V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. Když využiješ této možnosti, uveď do tiskopisu přihlášky obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíš jen jeden obor, druhou kolonku nevyplňuj a tiskopis pošli jen do vybrané školy.

*Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis, takže ji po vyplnění nezapomeň zkopírovat nebo vytisknout dvakrát. Pak už zbývá jen podpis tvůj podpis a jednoho z rodičů. Známky z vysvědčení ti možná vyplní ve škole, ale můžeš je do přihlášky napsat sám/sama a pak nechat ve škole potvrdit. Je i možné přiložit k přihlášce ověřené kopie vysvědčení.

*Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíš zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je-li vyjádření delší, přilož ho k přihlášce v ověřené kopii (ověření provedou na každé poště).

*Pokud je součástí přijímaček zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostaneš písemnou pozvánku i s pokyny, např. co si vzít s sebou, kam se dostavit aj.

* Do maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 a obory konzervatoří), které probíhají v jiném režimu. Kromě jednotné zkoušky můžeš ještě konat i školní zkoušku. Jestliže ji škola vyhlásí (může, ale nemusí), vyhlásí ředitel školy dva volitelné dny/termíny pro její vykonání. Jeden z nich si vyber a zapiš do přihlášky k oboru.

Hlásím se do maturitního oboru

* Přihlášky, případně další dokumenty, pošli doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) oběma školám. Můžeš je také osobně předat a nezapomeň si nechat potvrdit převzetí přihlášky.

* V případě, že tě přijmou do obou škol, zvolíš si jednu z nich a tam odevzdáš zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých.