Logopedická péče

Proč je logopedická péče důležitá?

Komunikační schopnost je jedním z termínů moderní logopedie. Obor logopedie definujeme jako disciplínu zabývající se vzděláním, výchovou a komplexní péčí o osoby s narušenou komunikací a prevencí tohoto narušení.

V životě člověka je řeč hybnou silou, která se  během života neustále projevuje. Velice důležité je rozvíjet řeč už v předškolním věku, předcházet tím poruchám řeči a zabránit vzniku vadám řeči a tak i problémům v ZŠ, kde se tyto problémy mohou projevit zvláště v ČJ, ve čtení, ale i v jiných předmětech jako je HV….a může tak vzniknout i   komunikační bariéra mezi spolužáky.

Mezi základní metody logopedie proto patří  cílevědomá prevence směřující k tomu, aby dítě ovládalo řeč, hovořilo ve vhodně formulovaných větách, samostatně, vyjadřovalo své myšlenky,  sdělení, otázky a odpovědi, rozumělo slyšenému, slovně reagovalo a vedlo smysluplný dialog,  domlouvalo se slovy i gesty, rozlišovalo některé symboly a rozumělo jejich významu i funkci, ovládalo dovednosti předcházející čtení a psaní, průběžně rozšiřovalo svoji slovní zásobu a aktivně ji používalo k dokonalejší komunikaci s okolím.

Mgr. Regina Müllerová
speciální pedagog