Školní jídelna

Vedoucí ŠJ

Alena Kejíková
email: sjkejikova@seznam.cz
tel.: +420770177839

ŠKOLNÍ JÍDELNA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Strávníci jsou automaticky přihlášeni k odběru obědu č.1
 • ŠJ v období od druhého týdne měsíce září do konce měsíce května
  nabízí výběr ze dvou obědů a to 2x týdně ( úterý + čtvrtek )
 • Oběd č.2 si strávník objednává sám nejpozději do 12:00hodin
  předchozího pracovního dne ve ŠJ, e-mailem: sjkejikova@seznam.cz nebo na tel.čísle 770177839
 • Jídelníček najdete ve školní jídelně a na stránkách školy www.zssvitavka.com

ODHLÁŠENÍ Z OBĚDŮ provádějte nejpozději do 8:00hodin příslušného
(varného) dne:

 • Osobně ve ŠJ
 • Telefonicky u vedoucí stravování na čísle 770177839
 • Zasláním e-mailu na adresu sjkejikova@seznam.cz

V době nemoci má žák(rodič) povinnost odhlásit ze stravování, protože dle zákona č.107/2005Sb.,§32,nemá nárok na dotovaný oběd. Po uplynutí této doby jsou strávníci automaticky přihlášeni opět
ke stravování. V případě nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou cenu (je
účtována pouze cena potravin)v první den nepřítomnosti (viz pravidla pro výdej do jídlonosičů).Neodhlášený oběd propadá.

VÝDEJ OBĚDŮ
Žáci + zaměstnanci 11:45 – 13:45
Cizí strávníci 11:00 – 11:30

ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ

 • Strávník s jídlonosičem si odebírá oběd prostorách k tomu určených (boční vchod z ulice) • Jídlonosič musí být podepsaný
 • Jídlo do jídlonosičů se vydává pouze v čase od 11:00 do 11:30hodin
 • Jídelníčky budou dávány k jídlonosičům
 • Jídlonosič musí být na výměnu
 • Jídlo se vydává pouze do jídlonosičů k tomu určených
 • Jídlo je určeno k okamžité spotřebě

ZPŮSOBY ÚHRADY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

TRVALÝ PŘÍKAZ – platby vždy měsíc do předu (v srpnu na září atd.)
Rodič zadá na svém bankovním účtu trvalý příkaz k měsíčním srážkám na částku 550,-Kč/žák.
Číslo účtu příjemce (ZŠ): 86-1159530227/0100
Do popisu platby uvede: – jméno žáka – variabilní symbol: (vyžádat u vedoucí stravování)

INKASNÍ PLATBA – rodič odevzdá v kanceláři ŠJ svolení k inkasu

(ŠJ si z Vašeho účtu srazí požadovanou částku na daný měsíc).
Limit pro inkasní srážku bude 550Kč,-/žák

ÚHRADA V HOTOVOSTI – v kanceláři ŠJ v úředních hodinách od 13:00 do 14:00hodin

ÚHRADA STRAVNÉHO MUSÍ BÝT UČINĚNA NEJPOZDĚJI DO DVACÁTÉHO
DNE V MĚSÍCI.POKUD NEBUDE MÍT STRÁVNÍK STRAVNÉ UHRAZENO,BUDE
ODHLÁŠEN !

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO (PŘEPLATKY) SE PROVÁDÍ 1x ROČNĚ V
OBDOBÍ OD 1.7.DO 31.7.

Sazba za stravné podle věkových kategorií:
7 – 10 let 25,-Kč
11 – 14 let 27,-Kč
15 a více.. 29,-Kč
Zaměstnanci ZŠ 29,-Kč
Ostatní strávníci 71,-Kč