Vstupy do škol

Vstupy do škol

 

V úterý 21.11. se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili vzdělávacího programu DKC Brno s tématem Cyril a Metoděj.

Během dvou hodin se dozvěděli mnoho informací o životě a díle bratří Cyrila (Konstantina) a Metoděje v historických souvislostech a seznámili se s významem a průběhem cyrilometodějské mise na Moravu. Měli možnost si uvědomit odkaz obou bratří i pro naši současnost. Tento program má pomoci objasnit důvody pro zařazení Dne slovanských věrozvěstů mezi státní svátky a dále vede k poznání kořenů evropské kultury, vzdělanosti a písemnictví. Přispívá k uvědomění si důležitosti staroslověnské vzdělanosti pro náš národ a další evropské národy. Vstupy do škol vhodně doplňují obsah výuky dějepisu, dále průřezových témat Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy. Mají akreditaci MŠMT ČR. Žáky tento program velmi zaujal, rozšířil jejich historické znalosti a jistě je pro mnohé z nich život těchto významných postav inspirující.
Mgr. Hana Kroupová