Etické dílny

Etické dílny
V letošním školním roce jsme v rámci preventivních programů a aktivit seznámili žáky s různými nebezpečími, která na ně mohou číhat na internetu, v dopravě, ale i v mezilidských vztazích a různých životních situacích, do kterých se mohou dostat. Stejně jako loni jsme přivítali ve škole pana Kotoučka s programy ACET na témata kouření, drog a dalších závislostí, šikany a mezilidských vztahů. Dále proběhly žáky velmi oblíbené programy realizované PČR, např.Zebra se za Tebe nerozhlédne, Kyberšikana, Šikana, Kyberkriminalita, Trestní odpovědnost a zdařilý program Tvoje cesta načisto, kde jsou žáci varováni před účinky drog apod., mohou si vyzkoušet speciální brýle, kdy vidí svět jako člověk pod vlivem různých návykových látek a pomocí krátkého filmu a skupinové soutěže se seznamují s touto tematikou. Dále měly některé třídy možnost se setkat s lektorkami Etických dílen, kde se v programech mladší žáci zabývali tím, jak se vyvarovat nebezpečí a jak správně reagovat, ti starší se soustředili především na zlepšování vzájemných vztahů, na důležitost přátelství, vzájemné pomoci, pochopení jeden druhého. Další program byl vybrán z duchovního dědictví na téma Jan Amos Komenský.

Za zmínku též stojí program s akreditací MŠMT, který žákům 3.-5.třidy přiblížil poselství křesťanských Vánoc, symboly a hodnoty, které tvoří základ evropské kultury. Pro starší žáky je naplánován program G.J.Mendel – (ne)obyčejný život génia.

Další poutavé přednášky proběhly ve spolupráci s městskou policií, děti se od pana policisty Lukáše Lišky dozvěděly důležité informace ohledně chování v dopravě, na ulicích a mohly se v rámci diskuze zeptat na to, co je zajímalo.

Preventivní aktivity probíhají během celého roku a jsou zaměřeny na emocionální a etický rozvoj dětí, ať už je to akce Hrdá škola, dobrovolnická akce 72 hodin, Krabice od bot a mnohé další v rámci jednotlivých tříd. Děti jsou vychovávány k lásce k přírodě a schopnosti pomoci ostatním lidem, dále rozvíjeny po stránce kulturní- divadelní představení, filmová představení, návštěva knihovny, muzea aj. Mají možnost navštěvovat mnohé mimoškolní kroužky, aktivity, chodit sportovat. Prevence probíhá též díky školní výchovné poradkyni, která je ochotna pomoci dětem v různých situacích, dále pak třídním učitelům, kteří řeší případné problémy v rámci jednotlivých třídních kolektivů.

Doufáme, že tyto programy přinesou dobré ovoce, že děti dokáží správně vyhodnocovat různé situace, varovat se nebezpečí v reálném i virtuálním světě, zároveň budou schopné vytvářet hodnotné vztahy, podat pomocnou ruku, budou umět se vyrovnat s případným neúspěchem, dokáží odmítnout špatné a závadné aktivity apod.. Každopádně škola nabízí jen částečnou podporu, výchova začíná v rodinách, kde jsou dětem vštěpovány základní lidské hodnoty, kde se setkávají s nejdůležitějšími životními vzory a postoji.

Věříme, že díky spolupráci rodiny a školy budou jako jednotlivci dobře připraveni do života ve společnosti dalších lidí a budou ho činit lepším, laskavějším a bohatším.

Mgr. Hana Kroupová