Informace o zápisu

Informace k zápisu do 1. třídy

Ředitelství Základní školy ve Svitávce oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne v období od 7. dubna do 20. dubna 2021 v souladu s Opatřením MŠMT následujícím způsobem:

 1. Elektronická žádost o přijetí:
  na stránkách naší školy je uveden odkaz na elektronickou přihlášku dítěte k zápisu do 1. třídy ke stažení od 1. dubna 2021: 
  https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssvitavka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40516
 2. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. Poštou rozhodující je datum podání na poštu
 4. Osobním podáním ve škole: vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost k přijetí do 1. třídy vložte do poštovní schránky školy v termínu od 7. 20. 4. 2021.

Žádost o přijetí bude k vyzvednutí ve škole v době od 1. 4. 7. 4. 2021 na sekretariátě školy.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken,
fotografie) nebo v papírové podobě prostá kopie.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. třídy obdržíte poštou ve dvou tiskopisech, z nichž jeden s podpisem zákonného zástupce odevzdáte do poštovní schránky do 30. 4. 2021.

Kritéria pro přijímání žáků:

 1. Věk dítěte zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní
  docházky pro školní rok 2020/2021.

 2. Místo trvalého pobytu dítěte v obvodu spádové školy.


Inf
ormace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:


Neníli dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Uvedená doporučující posouzení je možné doložit dodatečně do 31. 5. 2021.

Na písemnou žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě
narozené:

 • od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 musí mít doporučení z PPP
 • od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 musí mít doporučení z PPP a odborného lékaře